Mo Shearmon | What I have to say

By Crìsdean MacIlleBhàin | Christopher Whyte

Playful, mischievous, unpredictable – where readers can never tell what is coming next or where they will be led

£12.00

In stock

Tha an dàn fada cumasgta Mo Shearmon a’ dèiligeadh ri iomadh cuspair agus a’ gabhail a-steach iomadh ìomhaigh, gach uair mar choltas air na th’ aig am bàrd ri ràdh agus an dòigh air an canar e. ’S e dàn cluicheach, aincheartach, amasgaidh a th’ ann, gun fhios sam bith aig an leughadair càit’ an tèid a stiùireadh no dè tha dol a’ leantainn. Sna dàintean goirid eile nochdaidh faireachdainnean, àiteachan is pearsannan diofraichte, càirdean is nàimhdean còmhla, anns an fhradharc Eòrpach a tha àbhaisteach ann an obair Crìsdean MacIlleBhàin.

The long medley Mo Shearmon treats a range of topics and images as likenesses for what the poet has to say and how he goes about saying it. It’s a playful, mischievous, unpredictable poem where readers can never tell what is coming next or where they will be led, a totally new departure for Gaelic in the twenty-first century. The shorter poems accompanying it deal with different emotions, places and people, friends, enemies and memories, always from the European perspective which is characteristic of Christopher Whyte’s poetry.

Language

,

Formatpaperback
ISBN978 1 7394256 0 9
Number of pages123
Illustratedno

You may also like…