Athair / Father

By Crìsdean MacIlleBhàin / Christopher Whyte

Translated by Crìsdean MacIlleBhàin / Christopher Whyte

How should you behave if the words “love”, “family”, “parents” do not carry the same meaning for you as for other people?

£12.00

Tha na h-àireamhan a’ dèanamh foillsichte gum bi a’ chuid as motha den chloinn a dh’fhuilingeas milleadh feiseil ’nan ìobairtean aig ball den teaghlach aca fhèin, duine anns an robh iad a’ cur an earbsa – mar as trice, aig pàrant. Dè mar a bu chòir dhut dèligeadh mura bheil faclan mar “gaol”, “teaghlach”, “pàrantan” a’ ciallachadh an aon rud air do shon ’s airson nan daoin’ eile? Bidh an cruaidh-chàs nas trioblaidiche mas e bàrd a th’ annad, is na faclan fhèin ’nan ceàrd agad.

Tha an naoidheamh cruinneachadh le Crìsdean MacIlleBhàin a’ cur aghaidh-san ri cuid de na creideamhan ’s na toirmeasgan fìor-choisrigte air an tèid ar sòisealtas a thogail – gu bheil a’ chlann sàbhailte ann an cùram am pàrantan, gu bheil an teaghlach ’na shuidheachadh freagarrach airson an àraich, gum bi leanabh a tha fo dhiachainn a’ lorg a dh’aithghearr inbhich a bhios comasach air na rudan a ghabhail fo làimh is cobhair a thoirt ris. Chan eil e cofhurtail idir a bhith leughadh nan dàintean seo, ged a tha e feumail, ’s iad drùidhteach agus bruailleanach aig an aon àm, leis cho brìoghmhor fosgarra ’s a tha iad.

Statistically, the majority of children who suffer sexual abuse do so at the hands of a trusted family member – as often as not, a parent. How should you behave if the words “love”, “family”, “parents” do not carry the same meaning for you as for other people? All the more so if you are a poet, whose trade is words.

Christopher Whyte’s ninth collection challenges several of the most sacrosanct beliefs and taboos on which society is built – that children are safe in their parents’ hands, that the family is a suitable environment to bring them up in, that a child in difficulty will automatically find an adult prepared to intervene and rescue them. His poems make for uncomfortable if necessary reading, disarming while also profoundly disturbing in their frankness and their implications.

The Gaelic texts are accompanied for the first time by English translations from the author.

Language

,

Formatpaperback
ISBN978 1 7394256 6 1
Number of pages123
Illustratedno

You may also like…